• دومین همایش ملی خیرماندگار
 • دومین همایش ملی خیرماندگار03
 • دومین همایش ملی خیرماندگار10
 • دومین همایش ملی خیرماندگار14
 • دومین همایش ملی خیرماندگار12
 • دومین همایش ملی خیرماندگار02
 • دومین همایش ملی خیرماندگار19
 • دومین همایش ملی خیرماندگار27
 • دومین همایش ملی خیرماندگار05
 • دومین همایش ملی خیرماندگار15
 • دومین همایش ملی خیرماندگار01
 • دومین همایش ملی خیرماندگار08
 • دومین همایش ملی خیرماندگار06
 • دومین همایش ملی خیرماندگار11
 • دومین همایش ملی خیرماندگار18
 • دومین همایش ملی خیرماندگار24
 • دومین همایش ملی خیرماندگار28
 • دومین همایش ملی خیرماندگار13
 • دومین همایش ملی خیرماندگار21

 دومین همایش ملی خیر ماندگار


دهم و یازدهم دی‌ماه 1397


حمایت کنندگان