محور 1: مباحث نظری حوزه پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف

 

 • مفهوم‌پردازی پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف
 • مبانی (اجتماعی، علمی، دینی و ...) پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف
 • تشریح نقش و عملکرد بازیگران در عرصه‌های پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف
 • الگوهای پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف
 • شاخص‌های ارزیابی پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف
 • ارزیابی وضع کنونی نقش نیکوکاری و وقف در پیشرفت کشور
 • ترسیم چشم‌اندازهای نقش‌آفرینی نیکوکاری و وقف در پیشرفت آینده کشور
 • شناسایی و تبیین عرصه‌های پیشرفتی دارای اولویت برای نقش‌آفرینی نیکوکاری و وقف


محور 2: تجربه‌های جهانی مربوط به پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف

 • پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف در کشورهای توسعه‌یافته
 • پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف در کشورهای در حال توسعه
 • پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف در کشورهای مسلمان
 • پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف در کشورهای همسایه

 

محور 3: مطالعه و ارزیابی تجربه‌های ملی مربوط به پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف

 • پیشرفت‌های ملی موردی (از قبیل ساخت بیمارستان، مدرسه، دانشگاه و ...)
 • پیشرفت‌های ملی گسترده (از قبیل به‌سازی اشتغال در یک منطقه)
 • پیشرفت‌های بشردوستانه روزمره (مثل تامین نیاز های اقتصادی خانواده)
 • پیشرفت‌های بشردوستانه بادوام (مثل طراحی و اجرای نظام مؤثر بهداشتی)
 • پیشرفت‌های بشردوستانه شخص‌بنیاد (سرمایه‌های بزرگ)
 • پیشرفت‌های بشردوستانه جمعی و گروهی (سرمایه‌های خُرد)
 • پیشرفت‌های مبتنی بر سنت‌های بومی خیرخواهانه (مثل گل‌ریزان)


محور 4: مطالعه و ارزیابی نقش نهادهای اجتماعی در پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف

 • نهادهای سیاست‎گذار و تنظیم‌گر
 • نهادهای دولتی/ اجرایی
 • نهادهای خصوصی
 • نهادهای مردمی (سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه)


محور 5: آسیب‏‌ها و چالش‌های پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف

 • آسیب‌‎ها و چالش‌های مربوط به ارتباطات بین‎‌المللی
 • آسیب‌‎ها و چالش‌های مربوط به تعاملات دولت با حوزه نیکوکاری و وقف
 • آسیب‌‎ها و چالش‌های مربوط به تعاملات بین بازیگران حوزه نیکوکاری و وقف
 • آسیب‌‎ها و چالش‌های مربوط به بخش خصوصی با حوزه نیکوکاری و وقف
 • آسیب‌‎ها و چالش‌های درون‌سازمانی مربوط به مدیریت مؤسسات خیریه

محور 6: بازخوانی تجربه های خرد و بسترهای پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف در ایران

 • اقتصاد
 • آموزش
 • فرهنگ
 • صنعت
 • کشاورزی
 • تجارت

محور 7: ایده های نو برای پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری در ایران