آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-02-18
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1402-02-18
تاریخ شروع همایش
1402-02-18
تاریخ پایان همایش
1402-02-19