حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان
حمایت کننده طلایی
مرکز پژوهشی آلاء
انجمن جامعه‌شناسی ایران
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
انجمن ایرانی تاریخ
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مرکز تحقیقات و توسعه وقف دانشگاه شهید بهشتی
انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی
کانون نیکی‌یار
انجمن علوم مدیریت ایران
وزارت ورزش و جوانان