حمایت کنندگان اصلی
برگزارکنندگان(حمایت کننده الماسی)
مرکز پژوهشی آلاء
بنیاد خیریه راهبری آلاء
حمایت کننده طلایی
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان
نشر دانشگاهی
انجمن جامعه شناسی ایران
جمعیت هلال احمر
مجمع خیرین کشور
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
خبرگزاری بین المللی قرآن
موسسه رحمان
مرکز کنترل سرطان آلاء
ویکی نیکی
معاونت امور اجتماعی
معاونت توسعه روستایی
دانشگاه پیام نور
روزنامه مردم سالاری
شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه
سازمان بهزیستی کشور
حمایت کنندگان رسانه ای
حمایت کننده طلایی
سامانه اطلاع رسانی با همایش