حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
سازمان بهزیستی کشور
معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان
سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
حمایت کننده طلایی
مرکز پژوهشی آلاء
انجمن جامعه‌شناسی ایران
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
انجمن ایرانی تاریخ
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مرکز تحقیقات و توسعه وقف دانشگاه شهید بهشتی
انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی
کانون نیکی‌یار
انجمن علوم مدیریت ایران
وزارت ورزش و جوانان
موسسه خیریه بهنام دهش‌پور
روزنامه مردم سالاری
دانشگاه علوم انتظامی امین
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
سازمان زیباسازی شهرداری تهران
آوای هنر سلامت
گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب
موسسه رعد الغدیر
دونیت
انجمن مددکاران اجتماعی ایران
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران
مجمع خیرین کشور
مجمع خیرین سلامت کشور
موسسه رحمان
حمایت کنندگان رسانه ای
حمایت کننده طلایی
انجمن مدیریت اجرایی ایران
کنفرانس الرت