حمایت کنندگان در همایش خیرماندگار با توجه به تعامل دوسویه بین دبیرخانه و حامی و سطح همکاری و تبادل خدمات فی مابین به دو دسته طلایی و الماسی دسته بندی می‌شوند:

 

1.حمایت کنندگان طلایی:

   تعهدات دبیرخانه همایش: دبیرخانه متعهد می‌گردد تا لوگوی حامی در تمامی مستندات شامل: پوستر، بروشور، سایت و ... در لاین پایینی درج گردد و در تمام فرآیند تبلیغ، اطلاع رسانی و فراخوان همایش لوگوی حامی درج می‌گردد.

   تعهدات حامی: حامی متعهد می‌گردد در اطلاع رسانی و تبلیغ در کنار دبیرخانه حضور داشته باشد و به او یاری رساند و از هیچ کمک معنوی در این راستا دریغ نکند و ...

 

2.حمایت کنندگان الماسی:

   تعهدات دبیرخانه همایش: دبیرخانه متعهد می‌گردد تا لوگوی حامی در تمامی مستندات شامل: پوستر، بروشور، سایت و ... به عنوان برگزار کننده درج گردد و در تمام فرآیند تبلیغ، اطلاع رسانی و فراخوان همایش و جلسات پرزنت با دستگاه ها و سازمان‌های مختلف از او با عنوان برگزار کننده نام برده شود.

 

   تعهدات حامی: حامی متعهد می‌گردد تا طیفی از حمایت‌های مادی و معنوی (با ارزش ریالی بیش از 500 میلیون ریال) را انجام دهد.


    نکته: در تعهدات هریک از طرفین چه از جهت نوع و سطح همکاری امکان مذاکره وجود دارد، جهت کسب اطلاعات بیشتر یا هرگونه سوال با دبیرخانه تماس بگیرید.